CÁC ĐƠN VỊ CHÀO CỜ CHUNG TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN 28/2