LỄ VINH DANH TRAO HẠNG II – THIẾU ĐOÀN TRƯƠNG VĨNH KÝ