Chương trình

Hướng Đạo Sinh Sài Gòn xây dựng một chương trình rèn luyện dựa theo đề xuất nguyên bản của Baden-Powell với ba nhóm đối tượng chính được gọi là các Ngành: Ngành Ấu, Ngành Thiếu, Ngành Tráng.

Ngành Ấu – Cub Scout

Gắng Sức – Do Your Best

Dành cho các em từ 7t – 11t, gọi là Sói con được tổ chức thành một Bầy (Pack) gồm có tối đa 5 Đàn (Six) và do Bầy trưởng quản lý (Cubmaster).

Ngành Ấu lấy khung cảnh biểu tượng sinh hoạt dựa trên tác phẩm “Sách Rừng Xanh” (Jungle Book) của Rudyard Kipling.

Tìm hiểu thêm…

Ngành Thiếu – Scout

Sắp Sẵn – Be Prepared

Dành cho các em từ 12t – 17t, gọi là Thiếu sinh được tổ chức thành một Thiếu đoàn (Troop) gồm có tối đa bốn Đội (Patrol) và do Thiếu trưởng quản lý (Scoutmaster).

Ngành Thiếu là ngành căn bản và quan trọng nhất của phong trào Hướng Đạo.

Tìm hiểu thêm…

Ngành Tráng – Rover

Giúp ích – Service

Dành cho thanh niên từ 18t trở lên, gọi là Tráng sinh được tổ chức thành một Tráng đoàn (Crew) gồm các Toán Tráng (Patrol) hoạt động tự quản và dưới sự cố vấn của Tráng trưởng (Rover Scout Leader), đôi khi các Tráng sinh không thuộc một đơn vị nào cả gọi là Lone Scout.

Các Tráng sinh hoàn thành chương trình huấn luyện của trại trường Gilwell sẽ được giao nhiệm vụ phát triển phong trào dưới vai trò Huynh trưởng Hướng Đạo (Scouter)

Tìm hiểu thêm…


Liên hệ đăng ký sinh hoạt

%d bloggers like this: